А. В. Литвиненко, М. П. Юхименко. Дослідження швидкості витання полідисперсних матеріалів для визначення здатності їх розділення у пневмокласифікаторі | Journal of Engineering Sciences

А. В. Литвиненко, М. П. Юхименко. Дослідження швидкості витання полідисперсних матеріалів для визначення здатності їх розділення у пневмокласифікаторі

 • Процеси класифікації (або фракціонування) полягають у поділі сипких матеріалів на дві і більше фракції за розміром частинок щодо заданої граничної крупності, причому зміст інших класів у цих продуктах допускається в невеликій кількості. Високий ступінь поділу при здійсненні процесів кла-сифікації дисперсних матеріалів впливає не лише на витратні норми сировини та її якість, а й визна-чає продуктивність та ефективність роботи інших машин і апаратів у технологічній схемі, що в кінце-вому підсумку позначається на техніко-економічних показниках усього виробництва.

  Робота присвячена експериментальним дослідженням з метою визначення швидкості витання ча-стинок різних полідисперсних матеріалів, таких як гречка, карбамід, насіння моркви, просо, насіння редиски. Знання цих даних є важливими під час розробляння моделей та установок для проведення процесу пневмокласифікації. Викладено методику дослідження швидкості витання на створеному ла-бораторному стенді. Розроблений стенд відіграє важливу роль у дослідженні процесів сепарації і роз-ділення, оскільки ефективність пневмокласифікаторів залежить від знання значень швидкостей ви-тання для матеріалів, з якими буде працювати розроблений апарат. За одержаними експеримента-льними даними виконано порівняння швидкостей витання різних матеріалів та встановлено залеж-ність швидкості витання від маси наважки. Оскільки в більшості випадків значення швидкостей ви-тання береться усереднене, то часто мають місце великі розбіжності між моделлю процесу і його реа-лізацією у створеному апараті.

  Тому можна очікувати, що одержані в роботі дані значно підвищать точність моделей та ефектив-ність нових апаратів.

 • пневмокласифікація, частинка, розділення, швидкість витання, винесення, шар матеріалу.
  1. Мизонов В. Е. Аэродинамическая классификация по-рошков / В. Е. Мизонов, С. Г. Ушаков. – М.: Химия, 1989. – 160 с.
  2. Барский М. Д. Гравитационная классификация зернис-тых материалов / М. Д. Барский, В. И. Ревнивцев, Ю. В. Соколкин. – М.: Недра, 1974. – 232 с.
  3. Апарати завислого шару. Теоретичні основи і розраху-нок / [М. П. Юхименко, С. В. Вакал, М. П. Кононенко, А. П. Філонов]. – Суми: Собор, 2003. – 304 с.
  4. Донат Е.В. Аппараты со взвешенным слоем для интен-сификации технологических процессов / Е. В. Донат, А. И. Голобурдин. – М.: Химия, 1993. – 144 с.

 • Завантажити повну версію статтіdow

   © 2014-2024 Sumy State University
"Journal of Engineering Sciences"
ISSN 2312-2498 (Print), ISSN 2414-9381 (Online).
All rights are reserved by SumDU