Directions of the environmental protection processes optimization at heat power engineering enterprises

Author(s): Hurets L. L.1, Kozii I. S.1*, Miakaieva H. M.1

Affilation(s): 1Sumy State University, 2 Rymskogo-Korsakova St., 40007, Sumy, Ukraine

*Corresponding Author’s Address: [email protected]

Issue: Volume 4; Issue 2 (2017)

Dates:
Paper received: September 29, 2017
The final version of the paper received: November 27, 2017
Paper accepted online: December 5, 2017

Citation:
Hurets L. L., Kozii I. S., Miakaieva H. M. (2017). Directions of the environmental protection processes optimization at heat power engineering enterprises. Journal of Engineering Sciences, Vol. 4(2), pp. G12-G16, doi: 10.21272/jes.2017.4(2).g12.

DOI: 10.21272/jes.2017.4(2).g12

Research Area: Environmental Engineering

Abstract: The article observes the impact factors of heat power engineering enterprises on the environment and ways of anthropogenic impact reduction during the application of ecological security control technological methods. The authors suggest attending to the optimization of specific environmental protection processes during the elaboration of ecological security control technical methods in order to reduce the anthropogenic impact on the environment. At the industrial enterprises it is reasonable to implement the principle of the optimization of the environmental protection processes with the help of the high-intensity purification equipment. The optimization of the environmental protection process involves the choice of the physical-chemical factors such as: thermodynamic, kinetic, mass- and heat-exchanging, hydrodynamic, influence parameters on the heterogeneous, complex systems. According to the results of the systems analysis of impact factors on the efficiency of environmental protection processes, it is suggested to optimize the cleaning equipment due to classified and structural parameters, which would allow design the systematic approaches to the selection of environmental protection equipment in future. The process intensity is considered as an environmental protection process optimization criterion.

Keywords: ecological security, heat and power engineering, environmental protection processes, optimization, intensity.

References:

 1. Rykhter, L. A. (1981). Okhrana vodnoho y vozdushnoho basseina ot vybrosov TES [Protection of water and air basin from emissions of thermal power plants]. Enerhoyzdat, Moscow [in Russian].
 2. Kutovyj, V. O., Konoval’chyk, M. V., Kanyuk, N. P. (2006). Zolovidvaly elektrostancij yak dzherelo zabrudnennya dovkillya [Ash and slug dumps of power plants as a source of environmental pollution] Visti Avtomobil’no-dorozhniogo instytutu, Vol. 1 (2), 90–94 [in Ukrainian].
 3. Krupskaya, L. T., Starozhylov, V. T (2009). Geoekologiya landshaftov v zone vliyaniya teploelektrostancii : monograph [Geoecology of landscapes in zone of thermal power plant influence]. DVGU, Vladivostok, pp. 108 [in Russian].
 4. Cherentsova, A. A. (2012). Otsenka vliyaniya zolootvala Habarovskoy TETs-3 na komponentyi okruzhayuschey sredyi [Assessment of the influence of the ash dump of Khabarovsk CHPP-3 on the components of the environment]. Electronic scientific publication “Uchonyie zametki TOGU”, Part 3, Vol. 1, 29–42 [in Russian].
 5. Barieva, E. R., Korolev, E. A., at al. (2008). Otsenka ekologicheskoy opasnosti zoloshlakovyih othodov Kazanskoy TETs-2 [Assessment of environmental hazard of ash and slug dump of Kazan CHP-2]. Izvestiya vyisshih uchebnyih zavedeniy. Problemyi energetiki, Vol. 5–6, pp. 108–111 [in Russian].
 6. Mylenka, M. M. (2008). Aerotekhnohenne zabrudnennia dovkillia vykydamy Burshtynskoi teploelektrostantsii[Aerotechnogenical pollution of the environment by emissions of Burshtyn thermal power plant]. Suchasni ekolohichni problemy ta molod-IV, Zaporizhzhia, Part V, Vol. 5 [in Ukrainian].
 7. Zvereva, V. P., Krupskaya, L. T. (2012). Otsenka vliyaniya zolootvalov teploelektrostantsiy na ob’ektyi okruzhayuschey sredyi (na yuge Dalnego Vostoka) [Assessment of the impact on environmental objects of ash and slug dumps of thermal power plants (in the south of the Far East)]. Materialy Mezhdunarodnogo Foruma gornyakov-2012, Vol. 1, 154-161 [in Russian].
 8. Belyavskiy, G. A., Varlamov G. B., at al. (2002). Otsenka vozdeystviya objektov energetiki na okruzhayuschuyu sredu [Assessment of the impact on the environment of energy facilities]. HGAGH, pp. 369 [in Russian].
 9. Prybylova, V. M., Zhemerova, V. O., Reshetov, I. K. (2010). Osoblyvosti nakopychennya zabrudnyuvachiv v zoni vplyvu Zmiyevskoyi TES [Features of pollutants accumulation in the zone of influence of the Zmevskaya TPP]. Visnyk Kharkivskogo natsionalnogo universytetu im. V. N. Karazina: Geologiya-geografiya-ekologiya, Vol. 882, 62–67 [in Ukrainian].
 10. DSTU ISO 14001 : 2006. Systemy ekologichnogo keruvannya. Vymogy ta nastanovy shchodo zastosuvannya (ISO 14001 : 2004, IDT) [in Ukrainian].
 11. DSTU ISO 14004 : 2006. Systemy ekologichnogo upravlinnya. Zagal’ni nastanovy shhodo pryncypiv, system ta zasobiv zabezpechennya [Environmental management systems. General guidelines on principles, systems and tools] (ISO 14004 : 2004, IDT) [in Ukrainian].
 12. Brounshteyn, B. I., Schegolev, V. V. (1988). Gidrodinamika, masso- i teploobmen v kolonnyih aparatah [Hydrodynamics, mass and heat transfer in column apparatuses]. Himiya, pp. 336 [in Russian].
 13. Berdt. R., Styuart, V., Laytfut, E. (1974). Yavleniya perenosa [Migration phenomena]. Himiya, pp. 688 [in Russian].

Full Text