Modelling of the vertical migration process of phosphogypsum components in the soil profile | Journal of Engineering Sciences

Modelling of the vertical migration process of phosphogypsum components in the soil profile

Author(s): Chernysh Ye. Yu.1, Plyatsuk L. D.1, Yakhnenko O. M.1, Trunova I. O.1*

Affilation(s): 1Sumy State University, 2 Rymskogo-Korsakova St., 40007, Sumy, Ukraine

*Corresponding Author’s Address: [email protected]

Issue: Volume 4; Issue 2 (2017)

Dates:
Paper received: October 5, 2017
The final version of the paper received: November 26, 2017
Paper accepted online: December 2, 2017

Citation:
Chernysh Ye. Yu., Plyatsuk L. D., Yakhnenko O. M., Trunova I. O. (2017). Modelling of the vertical migration process of phosphogypsum components in the soil profile. Journal of Engineering Sciences, Vol. 4(2), pp. G6-G11, doi: 10.21272/jes.2017.4(2).g6

DOI: 10.21272/jes.2017.4(2).g6

Research Area: Environmental Engineering

Abstract: This paper focuses on the study of the process of vertical migration of phosphogypsum components according to the soil profile. The qualitative and quantitative identification of main biogenic elements (phosphorus, sulphur, calcium etc) and heavy metals in lysimetric solutions from various horizons while getting on the surface of soil solutions containing phosphogypsum components is carried out by means of designed laboratory and experimental complex. The mineral hard soil fraction is also analysed. According to the results of the X-ray diffractometrical researches, the carbonates with heavy metals in their structure, caused by the ion-exchange with Са2+, were found in the mineral structure of the illuvial horizon soil samples. The results of experimental modeling indicate significant changes in the chemical parameters of groundwater, which are obtained by passing water with phosphogypsum particles on a model soil profile, which makes it easy to track the input data. In the upper part of the profile after 1 000 hours and for the first speed of the infiltration process, the constant moisture level was 25,6%, after the second speed of infiltration, it rose to 29.1 %. Noted that the highest concentration of biogenic elements (calcium, sulfur, potassium) was found in lysimetric solutions obtained from the humus and eluvial horizons. In addition, it is determined that iron is present up to 5 %, nickel – within the range of 1–3 %, and copper – up to 1 %. It should be noted that the biochemical transformations of silicon influence the fractional distribution of heavy metals, which can be fixed by sorption-sedimentation mechanisms in silica, oligo and polysilicon compounds, as well as in crystalline lattice structures of clay minerals, quartz, etc. The model of soil and geochemical situation was formed according to the soil profile under the influence of the phosphogypsum within the three-dimensional surface, developed with the help of the stochastic reconstructions based on the images of the scan electron microscopes.

Keywords: modeling, vertical migration, moistening, phosphogypsum, heavy metals, soil profile.

References:

 1. Guidelines for Management and Handling of Phosphogypsum Generated from Phosphoric Acid Plants (Final Draft). Central Pollution control board (Ministry of Environment & Forests). Parivesh Bhawan (2012), available at: http://www.cpcb.nic.
 2. Folek, S., Walawska, B., Wilczek, B., & Miśkiewicz, J. (2011). Use of phosphogypsum in road construction. Polish Journal of Chemical Technology, Vol. 13, No 2, 18–22.
 3. Shen, W., Zhou, M., Ma, W., Hu, J., & Cai, Z. (2009). Investigation on the application of steel slagfly ash-phosphogypsum solidified material as road base material. Journal of hazardous materials, No 164 (1), 99–104.
 4. Krainiuk, O. V., Buts, Yu. V., & Kobzin, V. G. (2013). Do pytannia nebezpeky vidkhodiv promyslovosti pry budivnytstvi avtomobilnyh dorih: zb. nauk. pr. Budivnycztvo, materialoznavstvo, mashynobuduvannya, Vol. 1, Issue 71, 153–157.
 5. Lyubimova, Y. N., Tersyn, V. A., et al. (2009). Otsenka vliyaniya stroitelstva dorogi s ispolzovaniyem fosfogypsa na zagryaznenye pochv. Byulleten Pochvennogo instytuta im. V. V. Dokuchaeva, No 63, 74–83.
 6. Gorlov, A. A., Krechetov, P. P., & Rogova, O. B. (2015). Vliyanye fosfogypsovyh dorog na fiziko-himicheskiye svoystva pochv. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferenciya: K 100-letiyu so dnya rozhdeniya akademyka G. V. Dobrovolskogo, pp. 34– 35.
 7. Degirmenci, N., Okucu, A., & Turabi, A. (2007). Application of phosphogypsum in soil stabilization. Building and Environment, Vol. 42, No 9., 3393–3398.
 8. Papastefanou, C., Stoulos, S., Ioannidou, A., & Manolopoulou, M. (2006). The application of phosphogypsum in agriculture and the radiological impact. Journal of Environmental Radioactivity, Vol. 89, No 2, 188–198.
 9. Belyuchenko, Y. S. (2014). Osobennosti mineralnyh othodov v tselesoobraznosti ih ispolzovaniya pri formirovanii slozhnyh kompostov. Nauchnyj zhurnal KubGAU, No. 101 (7), 1–21.
 10. Ozhygyna, S. B., Ozhygyn, D. S., et al. (2016). Monitoring sostoyaniya ustoychyvosti karernyh otkosov. Interekspo Geo-Sibir’, pp. 161–166.
 11. Korobanova, T. N. (2015). Monitoring opasnyh geodinamycheskih protsessov pry formiovanii otvala fosfogypsa Balakovskogo filiala JSC “Apatyt”. Gorny informatsionno-analitichesky byulleten (nauchno-tehnychesky zhurnal), No 4, 405–408.
 12. Kutepov, Yu. Y., Kutepova, N. A., et al. (2013). Organizaciya i provedenie monitoringa bezopasnosti pry formirovanii otvalov fosfogypsa. Gorny informatsionno-analitichesky byulleten (nauchno-tehnychesky zhurnal), No 5, 68–72.
 13. Plyatsuk, L. D., Chernysh, Ye. Yu., Yakhnenko E. N., & Trunova, I. A. (2015). Systemny podhod k ekologycheskomu monitoringu v rajone razmeshcheniya otvala fosfogypsovyh othodov. Ekologicheskiy vestnyk (Minsk), No 4 (34), 77–85.
 14. Didora, V. G., Smaglij, O. F., et al. (2013). Metodyka naukovyh doslidzhen v ahronomiyi: navch. posib. Centr uchbovoyi literatury. Kyiv, Ukraine.
 15. Kolesnikov, M. P. (2001). Formy kremniya v rasteniyah. Uspekhi biologicheskoy khimii, Vol. 41, 301–333.

Full Text© 2014-2024 Sumy State University
"Journal of Engineering Sciences"
ISSN 2312-2498 (Print), ISSN 2414-9381 (Online).
All rights are reserved by SumDU